Girls Poland,OF@NYM

4x800M
OF11:13
Poland12:09
NYM12:20
100H
Fenton Poland18.00
LeviOF18.00
LaPorteOF21.10
AB. FitzgeraldNYM24.20
100M
ClarkPoland13.6
KalilOF14.1
RoartePoland14.1
KrauzewskiPoland14.4
FentonPoland14.4
HolisterOF14.6
BrownNYM14.7
HellingerNYM15.2
1500M
SMITHOF5:38
REILLYNYM5:48
BIELNYM6:15
KULESANYM6:27
DIVICCARONYM6:54
STEMMERPOLAND7:09
4x100M
Poland56.7
NYM59.1
OF61.9
400M
RoarkPoland66.1
CopperwheatNYM66.5
SharpeNYM70.6
PerrettaNYM71.6
MullerPoland71.7
GreeneOF71.8
TaborPoland74.5
BeaulieuNYM75.1
800M
RUDOLPHOF2:44.1
CIACCIANYM2:45.3
SMITHOF2:45.6
PERRETTANYM2:48.6
REILLYNYM2:56.1
MORRESEYPOLAND3:10.7
KULESANYM3:11.5
STEMMERPOLAND3:22.6
400H
CRISTNYM1:18.2
MARRERONYM1:21.6
KEHRLINYM1:22.1
STUPKAPOLAND1:24.1
LAPORTEOF1:38.6
JOHNSTONOF1:38.6
DIVICCARONYM1:44.1
200M
KALILOF29
CLARKPOLAND29.4
HOLLISTEROF29.7
KREZSEWSKIPOLAND29.9
ROARKPOLAND29.9
CIACCIANYM31.3
BROWNNYM31.6
STUPKAPOLAND32.1
3000M
SHARPENYM11:38
COPPERWHEATNYM12:00
LEVIOF12:18
BARELPOLAND12:21
KULESANYM14:32
4X400M
OF4:59
NYM5:02
POLAND5:12
SHOT
OSSENTPOLAND27-9
STEVENSNYM24-0
MARRERONYM19-9
CHRISTOPERYPOLAND19-6
FITZGERALDNYM17-8
STEMMERPOLAND17-4
SCHWEINZBERGOF15-8
DISCUS
PERRETTANYM73-4
STEVENSNYM62-0
DIVICCARONYM59-6
OSSENTPOLAND55-0
LONGJUMP
MULLERPOLAND15-7
KRASZEWSKIPOLAND14-4
KALILOF14-4
HOLISTER OF13-10
MARRERONYM10 - 10
BAILEYOF10 -9
AB FITZGERALDNYM10- 2
CHRISTOPHERYPOLAND10-0
TJ
KRASZEWSKIPOLAND32-10
LEVIOF31-3
MULLERPOLAND30-9
BERELPOLAND29-9
GREENEOF27-5
TABORPOLAND27-3
BEAULIEUNYM20-4
JOHNSTONPOLAND19-7
HJ
CLARKPOLAND4- 6
KALILOF4- 4
CRISTNYM4- 2
FENTONPOLAND4- 2
MORRESEYPOLAND4- 0
HELLINGER NYM3- 10
RUDOLPHOF3- 10
MARRERONYM3- 10
PV
MALINOWSKINYM7-0